കുട്ടന്റെ ഫ്രഷ് കുണ്ണപ്പാല്‍ ഞാന്‍ കുടിച്ച കഥ

കുട്ടന്റെ ഫ്രഷ് കുണ്ണപ്പാല്‍ ഞാന്‍ കുടിച്ച കഥ രസകരമാണ്‌.കുട്ടന്‍ ലജ്ജാലുവാണ്‌ പക്ഷേ അവന്റെ ലജ്ജ മാറ്റുകയുംസ്വാദിഷ്ടമായ കുണ്ണപ്പാല്‍ ഞാന്‍ കുടിക്കുകയും ചെയ്ത കഥ

ജയച്ചേച്ചിയുടെ കടിമാറാത്ത പൂറിന്റെ കഥ

ജയച്ചേച്ചിയുടെ കടിമാറാത്ത പൂറിന്റെ കഥ-അത് സംഭവ ബഹുലമാണ്‌.എന്റെ ചേച്ചി ജയച്ചേച്ചി എന്നെക്കൊണ്ട് ചേച്ചിയുടെ സുന്ദരന്‍ പൂര്‍ തീറ്റിച്ച കഥ !

ഗംഗച്ചേച്ചിയുടെ തേനൂറും അപ്പത്തിന്റെ കഥ !

എന്റെ സുന്ദരിയായ ഗംഗച്ചേച്ചിയുടെ തേനൂറും അപ്പത്തിന്റെ കഥയാണിത്. സംഭവ കഥ! എന്നെക്കൊണ്ട് ചേച്ചിയുടെ അപ്പത്തില്‍ നിന്നൂറും കൊഴുത്ത തേന്‍ നുണയിപ്പിച്ച കഥ!