പൂർ

അമ്മയെ കൂട്ടംചേർന്ന് ചെയുന്നത് നോക്കിനില്കേണ്ടി വന്നു

ജിമ്മിൽ വെച്ച് 8 പേര് ചേർന്ന് അമ്മയെ ബലമായി പ്രാപിക്കുന്നു.അമ്മയുടെ മൂന്ന് ദ്വാരങ്ങളും മൊഴുത്ത കുണ്ണ കൈയടക്കി.

Scroll To Top