ഗംഗച്ചേച്ചിയുടെ തേനൂറും അപ്പത്തിന്റെ കഥ !

എന്റെ സുന്ദരിയായ ഗംഗച്ചേച്ചിയുടെ തേനൂറും അപ്പത്തിന്റെ കഥയാണിത്. സംഭവ കഥ! എന്നെക്കൊണ്ട് ചേച്ചിയുടെ അപ്പത്തില്‍ നിന്നൂറും കൊഴുത്ത തേന്‍ നുണയിപ്പിച്ച കഥ!