സെലിന്റെ പൂറുംഅപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 5

സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും എന്ന കഥ തുടരുന്നു…കടി മൂത്ത സെലിന്‍ അപ്പന്റെ കുണ്ണയ്ക്കിട്ട് തന്നെ പിടിച്ചു.ഒറ്റപ്പിടി!അപ്പന്‍ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും സെലിന്‍ കുണ്ണപ്പാല്‍ കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു!

കുട്ടന്റെ ഫ്രഷ് കുണ്ണപ്പാല്‍ ഞാന്‍ കുടിച്ച കഥ

കുട്ടന്റെ ഫ്രഷ് കുണ്ണപ്പാല്‍ ഞാന്‍ കുടിച്ച കഥ രസകരമാണ്‌.കുട്ടന്‍ ലജ്ജാലുവാണ്‌ പക്ഷേ അവന്റെ ലജ്ജ മാറ്റുകയുംസ്വാദിഷ്ടമായ കുണ്ണപ്പാല്‍ ഞാന്‍ കുടിക്കുകയും ചെയ്ത കഥ