കുട്ടന്റെ ഫ്രഷ് കുണ്ണപ്പാല്‍ ഞാന്‍ കുടിച്ച കഥ

കുട്ടന്റെ ഫ്രഷ് കുണ്ണപ്പാല്‍ ഞാന്‍ കുടിച്ച കഥ രസകരമാണ്‌.കുട്ടന്‍ ലജ്ജാലുവാണ്‌ പക്ഷേ അവന്റെ ലജ്ജ മാറ്റുകയുംസ്വാദിഷ്ടമായ കുണ്ണപ്പാല്‍ ഞാന്‍ കുടിക്കുകയും ചെയ്ത കഥ