ചേച്ചി

എന്റെ ജീവിത കഥ

18 വയസുള്ള എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതം 3 പേരുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ ആയിരുന്നു. ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇതിൽ ഒരാളുടെ കാലടിയിൽ ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഈ 3 പേരുടെയും കഥ 3 കഥയായി പറയാം . 1. എൻ്റെ സ്വന്തം ചേച്ചി . 2. എന്നെ 5th മുതൽ 10th വരെ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിച്ച ഭാമചേച്ചി . 3 . +1 ആയപ്പോൾ മുതൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സ്‌മേറ്റ് ആയ എൻ്റെ Lover .

Scroll To Top