ഏട്ടത്തിയമ്മ തന്ന രസം

ഏട്ടത്തിയമ്മ തന്ന രസം! കകടി തീരാത്ത പൂറുമായി രണ്ട് ഏട്ടത്തിമാര്‍..രണ്ടും നല്ല സുര സുന്ദരിമാര്‍! എന്റെ കോലിന്റെ അളവെടുത്തു എന്നിട്ട് ഏട്ടത്തിയുടെ പ്രണയ കേദാരം തുറന്നു.

ഗംഗച്ചേച്ചിയുടെ തേനൂറും അപ്പത്തിന്റെ കഥ !

എന്റെ സുന്ദരിയായ ഗംഗച്ചേച്ചിയുടെ തേനൂറും അപ്പത്തിന്റെ കഥയാണിത്. സംഭവ കഥ! എന്നെക്കൊണ്ട് ചേച്ചിയുടെ അപ്പത്തില്‍ നിന്നൂറും കൊഴുത്ത തേന്‍ നുണയിപ്പിച്ച കഥ!