പാന്റീസ്

ബാംഗ്ലൂർ അടിമ – ഭാഗം 1

ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി അവിടുത്തെ മായാലോകത്തിൽ അകപ്പെട്ട ദീപ്‌തിയെന്ന ഇരുപത്ത്‌ വയസ്സുകാരിയുടെ കഥയാണ് ഇത്. ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ ദീപ്‌തിക്ക് രക്ഷകനായി മാസ്റ്റർ ജോൺ എത്തുന്നു.

ഇത് എന്റെ കഥ – ഭാഗം 3

ഷേർളിയുടെ പാന്റിയുടെ അടിഭാഗം നന്നേ നനഞ്ഞു കുതിർന്നു ഇരുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മെല്ലേ ഷേർളിയുടെ പാന്റി താഴോട്ടു ഊരി, അത് ഷേർളിയുടെ മുട്ട് വരെ ഇറക്കി വെച്ചു

Scroll To Top