ഭാര്യ

കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഭാഗം – 2 HOT!

ഞാൻ പതുക്കെ കത്കൂതുറന്നു വളിയിലിറങി. അടൂത്ത മുറിയുടെ കതകൂ. ചാത്തി തുരന്നു കിടന്നിരുന്നു. ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ ഉള്ളിലേക്കു നോക്കി, അമണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ട കാഴ്ച എന്റെ സിരകളെ മഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ചു. പൂർണ്ണ നഗ്നമായി പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന എന്റെ അമ്മയും അമ്മയിയും. രണ്ടുപേമും, പരസ്പരം മറന്നു ചൂണ്ടുകൾ വലിച്ചു കൂടിക്കുകയാണ്. അമ്മയാണെങ്കിൽ അമ്മയിയുടെ മൂല പിടിച്ചു ഞെക്കുന്നുമുണ്ട്. പതുക്കു അമ്മായിയുടെ വയറിൽ ഉമ്മ വച്ച് താഴേക്കു വന്നു. മുട്ടു കൂത്തി നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്പൊൾ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ […]

Scroll To Top