കളി വീട് – 5

അനിയത്തിയെ ഭാര്യ റിനി ആണെന്ന് കരുതി കെട്ടിപിടിച്ചു മുലയിൽ അമർത്തുന്നതും പിന്നീട് അവളെ ബ്ലൗസും പാവാടയും ഇട്ടു കാണാൻ ഇട വരുന്നതും ഈ ഭാഗത്തിൽ വായിക്കാം.