ഐ ലവ് യൂ മമ്മി

എൻ്റെ മമ്മിക്ക് മുൻപിൽ വേറെ നിവർത്തിയില്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ കുണ്ണ കാണിക്കുന്നതും, പിന്നീട് നടക്കുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളും.