സൽമയും ഉപ്പാൻ്റെ സഹോദരനും – 1

ഗൾഫിലുള്ള ഭർത്താവ് എന്നെ നോക്കാൻ ഏല്പിച്ച എൻ്റെ മൂത്താപ്പ എന്നെ വളച്ച് കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഒരു രാത്രി അയാൾക്ക് നല്ലൊരു അവസരം കിട്ടുന്നു.