അമ്മയും ചേച്ചിയും ഞാനും – 30

അമ്മ പളളിലെ അച്ചനെയും കപ്യാരെയും കളിക്കുന്നത് കണ്ടുപിച്ച ഞാൻ, അവർ രണ്ട് പേരെയും അടിച്ചു ഓടിക്കുന്നു. അമ്മ പറമ്പിൽ വെച്ച് ഷെഡി ഊരിതന്ന് അതിൽ ഞാൻ കുണ്ണ പാൽ ചീറ്റിക്കുന്നത് ചേച്ചി കാണുന്നു.