ഒരു ഫോട്ടോ സെഷന്‍ – ഭാഗം I

ചേച്ചി അപ്പോള്‍ വളരെ അടുത്തായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകള്‍ തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്ന മട്ടില്‍. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകള്‍ ഇടഞ്ഞു. ഹോ ഞാന്‍ എന്തിനാ ഇത് പറയാന്‍ പോയത് എന്ന് ഞാന്‍ ഓര്‍ത്തു. പെട്ടെന്ന് അന്തരീക്ഷം കനത്തത് പോലെ തോന്നി. ചേച്ചി പെട്ടെന്ന് മാറി.