അശ്വതിയും കസിൻസും – 2

അശ്വതിയും കസിൻസും ഒളിച്ചു കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പി മുഹൂർത്തങ്ങളും, കളിക്കിടെ പാപ്പന്മാരുടെ വീട്ടിൽ കാണുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ആണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ.

അശ്വതിയും കസിൻസും – 1

അശ്വതി എന്ന പെൺകുട്ടി നിഷിദ്ധസംഗമ അരങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കഥയാണ് ഇത്. ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ പാപ്പന്മാരുടെ മക്കളെ വിരലിടാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കഥയുടെ തുടക്കം.