ആലിയും അഞ്ച് പെണ്മക്കളും – 5

ഉപ്പയെ വളക്കാൻ തുടങ്ങിയ നസ്രിയ, കളിയുടെ വക്കത്ത് എത്തുമ്പോൾ നൂറിൻ വരുന്നു. അടുക്കളയിൽ വെച്ച് നസ്രിയയെ ഉപ്പ കളിക്കുന്നത് ഷംന കാണുന്നതുമായ കഥ ഈ ഭാഗത്തിൽ വായിക്കാം.

ആലിയും അഞ്ച് പെണ്മക്കളും – 4

ഉപ്പയും ഷംനയും അടുക്കളയിൽ വെച്ച് ഒരു റിസ്കി കളി കളിക്കുന്നത് നസ്രിയ കാണുന്നു. ഷംന ഇത്താനേ അവൾ ഒന്ന് കുടഞ്ഞപ്പോൾ ഷംന കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു. തുടർന്നു ഉപ്പയെ നസ്രിയക്ക് വേണ്ടി വളക്കാൻ ഷംന സഹായിക്കുന്നു.

സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 8

സെലിന്റെ പൂറ് കടി മുറ്റി നില്‍ക്കുകയാണല്ലോ…അപ്പന്റെ കുണ്ണപ്പാല്‍ കുടിച്ചെങ്കിലും ആ സുന്ദരന്‍ കുണ്ണയെ തന്റെ പൂറിലേക്ക് കേറ്റാന്‍ അവസരം കാത്തിരുന്ന് സെലിന്‍ കാലുളുക്കിയെന്നു പറഞ്ഞ അവള്‍ അപ്പനെക്കൊണ്ട് ദേഹം മുഴുവനും തടവിക്കുകയും ഒപ്പം തന്റെ ദേഹം അപ്പനെ കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.

സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 7

അപ്പന്റെ കുണ്ണപ്പാല്‍ കുടിച്ചെങ്കിലും ആ സുന്ദരന്‍ കുണ്ണയെ തന്റെ പൂറിലേക്ക് കേറ്റാന്‍ അവസരം കാത്തിരുന്ന് സെലിന്‍ ഭക്ഷണവുമായി വയലിലെത്തി.അതാ അപ്പന്‍. സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 7 തുടരുന്നു

സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 6

ഇടുക്കിക്കാരി ചരക്ക് ..പണ്ണാന്‍ റെഡിയായി അവളുടെ അപ്പനും കുണ്ണയും റെഡി. സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും എന്ന കഥ തുടരുന്നു…കടി മൂത്ത സെലിന്‍ അപ്പന്റെ കുണ്ണയ്ക്കിട്ട് തന്നെ പിടിച്ചു.ഒറ്റപ്പിടി!അപ്പന്‍ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും സെലിന്‍ കുണ്ണപ്പാല്‍ കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു!

സെലിന്റെ പൂറുംഅപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 5

സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും എന്ന കഥ തുടരുന്നു…കടി മൂത്ത സെലിന്‍ അപ്പന്റെ കുണ്ണയ്ക്കിട്ട് തന്നെ പിടിച്ചു.ഒറ്റപ്പിടി!അപ്പന്‍ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും സെലിന്‍ കുണ്ണപ്പാല്‍ കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു!

സെലിന്റെ പൂറുംഅപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 3

സെലിനെന്ന ചരക്ക് .അവളുടെ തുടയിടുക്കില്‍ ചൊറിഞ്ഞു തടിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന മനോഹരമായ അപ്പം, പണ്ണാന്‍അപ്പനും കുണ്ണയും റെഡി.സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും ഭാഗം 3 കഥ തുടരുന്നു

സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും – ഭാഗം 2

സെലിനെന്ന ചരക്ക് .അവളുടെ തുടയിടുക്കില്‍ ചൊറിഞ്ഞു തടിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന മനോഹരമായ അപ്പം, പണ്ണാന്‍ റെഡിയായി അപ്പനും കുണ്ണയും റെഡി.! സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും എന്ന കഥ തുടരുന്നു

സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും

സെലിനെന്നചരക്ക് .അവളുടെ തുടയിടുക്കില്‍ ചൊറിഞ്ഞു തടിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന മനോഹരമായ അപ്പം, റെഡിയായി അപ്പനും കുണ്ണയും റെഡി.സെലിന്റെ പൂറും അപ്പന്റെ കുണ്ണയും എന്ന കഥ ആരംഭിക്കുകയായി.