കസിൻസ്

എല്ലാരിൽ നിന്നും ഒളിക്കുന്നത്‌ പോലെ, ഞാൻ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ അവർ നോർമൽ ആയി പെരുമാറി. പക്ഷെ കുറെ നേരം അവർ റൂം പൂട്ടി ഇരിക്കുമായിരുന്നു.