അമ്മായി അമ്മ

ഒരു കല്യാണം കൊണ്ട് സ്വന്തം ആവുന്നത് രണ്ടു ചരക്കുകൾ ആണ് – ഭാര്യയും അമ്മായി അമ്മയും.

Oru kalyanam kondu swantham aavunnathu randu charakkukal aanu – bharyayum ammayi ammayum. Stories of how mother-in-law is seduced and fucked by her daughter’s husband.

Scroll To Top