വീട്ടിലെ സ്വർഗം ഭാഗം – 24

Kambi katha യുടെ ചൂടൻ അധ്യായത്തിൽ അമ്മയെയും ഭാവു അമ്മായി അമ്മയെയും ഒരുമിച്ചിട്ടു പണ്ണി തകർക്കുന്നു .