കല്യാണം ഭാഗം – 6

കല്യാണം എന്ന അടിപൊളി malayalamsex കഥയുടെ അടുത്ത ഭാഗം. കുനിച്ച് നിർത്തി, അവളേ നാൽക്കാലികൾ പണ്ണുന്നത് പോലെ അവളുടെ പൂറ്റിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തു. മതി..മതി…. എന്നൊക്കെ അവൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, അതൊന്നും ഞാൻ വകവെക്കാതെ…അടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു. ഒടുവിൽ വെള്ളം വന്നപ്പോൾ, പുറത്ത് എടുക്കാൻ പ നോക്കിയ എന്നോട്, അതു മുഴുവൻ അവളുടെ പൂറ്റിൽ ഒഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഉച്ചക്ക് അവളുടെ കണവൻ വന്നു. ഒന്ന് മയങ്ങി, മൂന്ന് മണിയോടു കൂടി ഞാൻ അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു. അനുവിനു ശരിക്കും പണ്ണികൊടുത്തല്ലോ … Read more