കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഭാഗം – 5

“ഇവരാണോ എന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കൻ പോവുകയാണോ” എന്നു ചോദിച്ച് നാക്ക് വായിലേക്കിട്ടതും, അമ്മയി അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടൂ. ജ, അവന്റെ ഒമ്നിഹം കണ്ടില്ലേ?? എപ്പൊഴും പുതിയ തുള തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെല്ല? ഇതു കേട്ട ഇരുന്ന തന്നെ, മാധയും, മാളുവും അടക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് ഓടി. ഇവരിലൊരാളായിരിക്കും മിക്കവാറൂം, ഇനി ഞാൻ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നറിഞ്ഞു, എന്റെ കൂട്ടൻ പത്തിയ തലപൊക്കി തുടങ്ങി. ഉറങ്ങാറായെങ്കിൽ നീ പൊക്കോ, സീത ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് കിക്കുന്നത്. ഇതു കേട്ടതും, പൊങ്ങി … Read more

കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഭാഗം – 2

ഞാൻ പതുക്കെ കത്കൂതുറന്നു വളിയിലിറങി. അടൂത്ത മുറിയുടെ കതകൂ. ചാത്തി തുരന്നു കിടന്നിരുന്നു. ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ ഉള്ളിലേക്കു നോക്കി, അമണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ട കാഴ്ച എന്റെ സിരകളെ മഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ചു. പൂർണ്ണ നഗ്നമായി പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന എന്റെ അമ്മയും അമ്മയിയും. രണ്ടുപേമും, പരസ്പരം മറന്നു ചൂണ്ടുകൾ വലിച്ചു കൂടിക്കുകയാണ്. അമ്മയാണെങ്കിൽ അമ്മയിയുടെ മൂല പിടിച്ചു ഞെക്കുന്നുമുണ്ട്. പതുക്കു അമ്മായിയുടെ വയറിൽ ഉമ്മ വച്ച് താഴേക്കു വന്നു. മുട്ടു കൂത്തി നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്പൊൾ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ … Read more