എന്റെ നാടും വീട്ടുകാരും

വളരെ നാളുകൾക്കു ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് വന്ന എന്നെ ചിറ്റ സ്നേഹം കൊണ്ട് മൂടുന്നു

എന്റെ നാടും വീട്ടുകാരും ഭാഗം – 8

എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നിഖിലും അവന്റെ സുന്ദരിയെ അമ്മയും കൂടെ പൂജയ്ക്കു വരുന്നു . ഞാൻ അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിലങ്ങു വീണു പോയി

Scroll To Top