എന്റെ നാടും വീട്ടുകാരും ഭാഗം – 8

എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നിഖിലും അവന്റെ സുന്ദരിയെ അമ്മയും കൂടെ പൂജയ്ക്കു വരുന്നു . ഞാൻ അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തിലങ്ങു വീണു പോയി