ആനവണ്ടിയിലെ സുന്ദരി ആന്റി

ഒരു വായനക്കാരിക്ക് ബസ് യാത്രയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായി ഉണ്ടായ ജാക്കി വെപ്പും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയ സുരതവും അവരുടെ വാക്കുകളിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു.

ഹോട്ടലിലെ കളി ഭാഗം – 3

ഹോട്ടലിലെ കളി ഭാഗം – 3 സെയില്‍സ് എക്സിക്ക്യുട്ടീവായ ഞാന്‍ വിശന്ന് ദാഹിച്ച് വറ്റി വരണ്ടിരിക്കവേ ഒരു പറ്റം പെണ്‍പടകള്‍ എന്റെ മുറിയ്ക്കടുത്ത് തങ്ങുന്നു!

ഹോട്ടലിലെ കളി

വെല്യമ്മ ഓടയിലേയ്ക്കു പുറംതിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഓടയിലേയ്ക്കു പശു മുള്ളുന്നതു പോലെ നീട്ടിവിടും. മധ്യവയസ്സു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും തടിയ്ക്കൊരു കുറവുമില്ല. നല്ല മുട്ടന്‍ കുണ്ടികള്‍. എത്ര സൂം ചെയ്താലും കുണ്ടികള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്നും വരുന്ന വെള്ളിക്കമ്പിയല്ലാതെ അതിന്റെ ഉറവിടം കാണാന്‍ പറ്റിയിട്ടില്ല.