ഇത്താത്ത

അടുത്ത് ഇരുന്നത് ഇത്താത്തയായിരുന്നു. വണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഞാന്‍ അറിയാതെ തൊട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. വയറിലും ചന്തയിലും അറിയാതെ തൊട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ജവാന്‍ പൊന്തി തുടങ്ങി.

ഉഷ ടീച്ചർ

ഞാൻ കേസി. എനിക്ക് 21 വയസ്സായി, 6.1 അടി പൊക്കവും ആവറേജ് ശരീരവും ആവറേജ് ഭംഗിയും ഉള്ള ഒരുവൻ. എന്റെ സാമാനം 6 ഇഞ്ച്‌ നീളമുള്ളതാണ്. ഈ കഥയിലെ നായിക എന്റെ ടീച്ചർ ആണ്, ഉഷ ടീച്ചർ. അന്ന് ടീച്ചർക്ക്‌ 29 വയസ്സായിരുന്നു. ഗോതമ്പിന്റെ നിറവും നല്ല വലിയ മുലകളും വീതി ഏറിയ അരകെട്ടും. അവർ സാരി ഉടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വിരിഞ്ഞ അരക്കെട്ട് ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നതായിരുന്നു. എന്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുകളും അവരെ മോഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും. അവരുടെ കൂടെ കിടക്കാനുള്ള … Read more

വേലക്കാരിയുമായി ഒരു ഉടമ്പടി

ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പണിക്ക് നില്ക്കുന്ന ചേച്ചിയും ഞാനും തമ്മിൽ നടന്ന ചില സെക്സ് അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കാം. ഇത് റിയൽ ആയി സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആകുന്നതു കൊണ്ട് ഒരു ആഢംഭരത്തിന്റെയും അകമ്പടി ഇല്ലാതെ സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.