പൂറു വിളയും നാട് ഭാഗം – 22

ഈ പുതു പുത്തൻ kambikuttan അധ്യായത്തിൽ അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ കന്നിയങ്കം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പുറം തലേന്നത്തെ പൂർ തുള ഒന്ന് കൂടി വലുതാകുന്നു

പൂറു വിളയും നാട് ഭാഗം – 19

ഈ പുതു പുത്തൻ kambikuttan അധ്യായത്തിൽ പുതിയ കിളുന്തു പൂറു എനിക്ക് ആയി ഒരുങ്ങി കിടന്ന വിവരം അറിഞ്ഞു ചെന്ന എന്നെ എതിരേറ്റത് ഇത് വരെയും കിട്ടാത്ത ഒരു സുഖം ആയിരുന്നു

പൂറു വിളയും നാട് ഭാഗം – 18

ഈ ഭാഗത്തിലെ kambikuttan കഥയിൽ അമ്മയുടെ കൂടെ ഉള്ള കാളി കഴിഞ്ഞു കിടന്ന എനിക്ക് കുണ്ണ ബലം ഏകുന്ന പുതിയ ഒരു വാർത്ത ചേച്ചി വന്നു പറയുന്നു

പൂറു വിളയും നാട് ഭാഗം – 17

ഈ ഭാഗത്തിലെ kambikuttan കഥയിൽ പുതുപൂറിന്റെ സീൽ പൊട്ടിക്കുന്നത് കാണാൻ പോയ എന്നെ ‘അമ്മ പിടിച്ചു കവയ്ക്കിടയിൽ ആക്കുന്നു