രതി സൂത്രങ്ങൾ ഭാഗം – 7

Kambikuttan കഥയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിൽ ദാഹാർത്ത ആയ ആ വീട്ടമ്മയ്ക്കു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം ആയി യഥാർത്ഥ പുരുഷ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു.

രതി സൂത്രങ്ങൾ ഭാഗം – 4

Kambikuttan കഥയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ശരിയായ പുരുഷ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഏതൊരു ദാഹാർത്തയായ വീട്ടമ്മയും അതിനു വഴങ്ങും.

രതി സൂത്രങ്ങൾ ഭാഗം – 3

Kambikuttan കഥയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിൽ മകൾ അമ്മയെ സുഖിപ്പിച്ചു അഹായിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

രതി സൂത്രങ്ങൾ ഭാഗം – 2

Kambikuttan കഥയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിൽ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും സംസാരത്തിൽ നിന്നും അമ്മയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നു.