രതി സൂത്രങ്ങൾ

എന്റെ വീട്ടിലെ നടന്ന രതി കൂത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥ.

രതി സൂത്രങ്ങൾ ഭാഗം – 4 HOT!

Kambikuttan കഥയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ശരിയായ പുരുഷ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഏതൊരു ദാഹാർത്തയായ വീട്ടമ്മയും അതിനു വഴങ്ങും.

രതി സൂത്രങ്ങൾ ഭാഗം – 2 HOT!

Kambikuttan കഥയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിൽ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും സംസാരത്തിൽ നിന്നും അമ്മയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നു.

Scroll To Top