ഇത് എന്റെ കഥ – ഭാഗം 3

ഷേർളിയുടെ പാന്റിയുടെ അടിഭാഗം നന്നേ നനഞ്ഞു കുതിർന്നു ഇരുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മെല്ലേ ഷേർളിയുടെ പാന്റി താഴോട്ടു ഊരി, അത് ഷേർളിയുടെ മുട്ട് വരെ ഇറക്കി വെച്ചു

ഇത് എന്റെ കഥ – ഭാഗം I

ഞാൻ മെല്ലെ എന്റെ കുട്ടനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു നിർത്തി. ഞാൻ രണ്ടും കല്പിച്ചു എന്റെ കുണ്ണ ഷേർളിയുടെ ചന്തി വിടവിൽ ചേർത്ത് വെച്ചു.