എട്ടത്തിയമ്മ തന്ന രസം – ഭാഗം 4

എട്ടത്തിയമ്മ തന്ന രസം! ഏട്ടത്തിയമ്മയ്ക്കു ശേഷം മീരാന്റിയെന്ന മദാലസ തന്റെ സ്വര്‍ഗ്ഗംതുറന്നു കാട്ടുന്നു.ആ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഞാന്‍ മയങ്ങി വീഴുന്നു,

ഏട്ടത്തിയമ്മ തന്ന രസം – ഭാഗം 3

ഏട്ടത്തിയമ്മ തന്ന രസം! കടി തീരാത്ത പൂറുമായി ഏട്ടത്തി! ചൊറിച്ചിലുണ്ടെങ്കിലും ഗൗരവമുള്ള ഭാവവുമായി കെട്ടിയവള്‍ ഒടുക്കത്തെ ഗ്ലാമറുമായി മീരാന്റി! പൂറുകളോട് പൂറ്‌ ! ചുറ്റിനും പൂര്‍ മാത്രം !

ഏട്ടത്തിയമ്മ തന്ന രസം – ഭാഗം 2

ഏട്ടത്തിയമ്മ തന്ന രസം! കടി തീരാത്ത പൂറുമായി ഏട്ടത്തി.ഏട്ടത്തിയുടെ പൂര്‍ നുണഞ്ഞുകഴിഞ്ഞപ്പോളതാ വരുന്നു തന്റേടിയായ ഭാര്യ.അരു അമക്കന്‍ ചരക്ക്!

ഏട്ടത്തിയമ്മ തന്ന രസം

ഏട്ടത്തിയമ്മ തന്ന രസം! കകടി തീരാത്ത പൂറുമായി രണ്ട് ഏട്ടത്തിമാര്‍..രണ്ടും നല്ല സുര സുന്ദരിമാര്‍! എന്റെ കോലിന്റെ അളവെടുത്തു എന്നിട്ട് ഏട്ടത്തിയുടെ പ്രണയ കേദാരം തുറന്നു.