ഏട്ടത്തിയമ്മ തന്ന രസം – ഭാഗം 3

ഏട്ടത്തിയമ്മ തന്ന രസം! കടി തീരാത്ത പൂറുമായി ഏട്ടത്തി! ചൊറിച്ചിലുണ്ടെങ്കിലും ഗൗരവമുള്ള ഭാവവുമായി കെട്ടിയവള്‍ ഒടുക്കത്തെ ഗ്ലാമറുമായി മീരാന്റി! പൂറുകളോട് പൂറ്‌ ! ചുറ്റിനും പൂര്‍ മാത്രം !