ചില സംഭവങ്ങൾ ഭാഗം – 13

Malayalam sex കഥയുടെ ഈ ഭാഗത്തിൽ കഴപ്പി ആയ ഭാര്യ കൂട്ടുകാരനെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പണ്ണുന്ന അതെ സമയത്തു ഞാനും അവന്റെ ഭാര്യയെ അവരുടെ വീട്ടിലിട്ടു പണ്ണുന്നു