എന്റെ ശ്യാമച്ചേച്ചി ! ഭാഗം-4 (Ente Syamachechi! Bhagam-4)

ഞാന് ഇറങ്ങി പെട്ടെന്നു ണ്ട് കുളിച്ച് കരക്ക് കയറി. അമ്പലത്തില് ഞാന് പോകും രാം വരണം അല്ലെങ്കില് തിരികെ വരാന് എനിക്ക് പേടിയാണെന്നു ണ്ട് ചേച്ചി പറഞ്ഞു. ചേച്ചിക്ക് എന്നോടുള്ള സ്വാതത്ര്യം കൊണ്ടാ ണോ അതോ വേറേ വല്ല ഉദ്ദേശമാണോ എന്നു ണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും പിടികിട്ടിയില്ല. മാത്രമല്ല ഞാനിതുവരെ പന്തുകളിയുടെ കാര്യമല്ലാതെ പ്രായമായ ഒരു പെണ്ണിനോട് ഇതുപോലെ സംസാരികു കയോ തൊടുകയോ പിടികു കയോ ഒന്നു ം ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഞാന് ചേച്ചിയേ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വല്ലതും സംസാരികു കയോ തൊടുകയോ പിടികു കയോ ചെയ്താല് ഉണ്ടാ കാവുന്ന അനന്തരഫലം എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാമായിരുന്നു . ചേച്ചി എന്റെ  വീട്ടുകാരോടും സോമന് ചേട്ടനോടും പറയും. പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടു കാര്യ്യമില്ല.

എങ്കിലും ഏതോ ഒരു വല്ലാത്ത വികാരം എന്നേ ഭരിച്ചിരുന്നു . വലിയ മഴ മൂലം കറണ്ട്
ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെങ്ങും ഇല്ലായിരുന്നു .

ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടന് ഞാന് അമ്പലത്തില് പോകയാണെന്നു അമ്മയോട് പറഞ്ഞു. കൈലിയും ബനിയനും ഇട്ട് തലയില് ഒരു തോര്ത്തും കെട്ടി ഞാന് നേരേ അമ്പലത്തില് വന്നു . വലിയ ആള്ക്കുുട്ടമായിരുന്നു .ജനറേറ്റര് വെച്ചാണ് ലൈറ്റും മൈക്കുും വര്ക്കു് ചെയ്പ്പിച്ചത്. ഒത്തിരിട്യൂബ് ബ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാ യിരുന്നു . ഞാന് ചേച്ചിയേ അവിടെല്ലാം നോക്കി. സത്രീകളായിരുന്നു കൂടുതലും.

ചേച്ചി നനഞ്ഞ തലമുടി അഴിച്ചിട്ട് പൂ ചൂടി പുറകില് ഇരികു ന്നതു ഞാന് കണ്ടു . ചേച്ചി ആകെ അമ്പരന്നു ണ്ട് ആരെയോ തിരയുന്നതുപേലെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും കഴുത്തുനീട്ടി നോക്കുന്നതായി ഞാന് കണ്ടു . എന്നേയാണെന്നു ണ്ട് എനിíറിയാമായിരുന്നു . ഞാന് പതുക്കെ ചേച്ചിയിരികു ന്നതിനടുത്തുള്ള ഒരു ലൈറ്റിനടുത്തേക്കു് ചെന്നു നിന്നു .

ചേച്ചി എന്നേ കണ്ടു . ആശ്വാസത്തോടെ എന്നേ നോക്കി ഒന്നു ചിരിച്ചു പിന്നെ താണിരുന്നു . പിന്നെ ഞാന് അല്പം ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞിടത്തേക്കു് മാറി നിന്നു . ചേച്ചിക്ക് എന്നേ കാണാമായിരുന്നു . ചേച്ചി എന്നേ ഇടക്കിടെക്ക് ഒളികണ്ണിട്ട് നോക്കുന്നു ണ്ടാ യിരുന്നു . ആ ഇടയ്ക്കിടകു ള്ള നോട്ടത്തിന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടാ യിരുന്നു .. ഞാനും ചേച്ചിയേ ഒളികണ്ണിട്ട് നോക്കുവാന് തുടങ്ങി. ചേച്ചിയുടെ നോട്ടത്തിന്റെ അര്ഥം ഏതാണ്ട് മാറിവരുന്നതായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എനിക്ക് ആകെപ്പാടെ ദേഹത്തെല്ലാം എന്തോ ഒരു തരിതരിപ്പുപോലെ ഉള്ളതായി തോന്നി.

പത്തര കഴിഞ്ഞപ്പോള് മഴ പെയ്യുമെന്ന ലക്ഷണമായി. ശാകുന്തളം നാടകം നടക്കുകയായിരുന്നു . പലരും മഴനനയാതെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും മാറി നില്ക്കാള്ള പരിപാടി ഇടുകയായിരുന്നു . ഞാന് ചേച്ചിയേ നോക്കി. നമുക്കു് വീട്ടല് പോകാം എന്നു ണ്ട്  ചേച്ചി ആരുംകാണാതെ പതുക്കെ തലകൊണ്ടു ം കണ്ണുകൊണ്ടു ം എന്നേ ആംഗ്യം കാണിച്ചു. എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല. കുറേക്കഴിഞ്ഞ് ചേച്ചി വീണ്ടും ആംഗ്യം കാണിച്ചു. അപ്പോള് എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി.

ഞാന് പതുക്കെ അവിടെനിന്നു ം വലിഞ്ഞു. താഴേക്കുള്ള പടികളിറങ്ങിയപ്പോഴേകു ം മഴ പെയ്യാന് തുടങ്ങി. എന്റെ കൈയ്യില് കുടയും ഇല്ലായിരുന്നു . ഞാന് താഴെച്ചെന്നു ണ്ട് റോഡിലേക്കുള്ള ഇടവഴിയിലേക്കു് തിരിഞ്ഞപ്പോഴേക്കുും ചേച്ചി അമ്പലമുറ്റത്തുനിന്നു ും കുടയുമായി പടി ഇറങ്ങുന്നതു ഞാന് കണ്ടു . ചേച്ചി അടുത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കുും മഴ ശക്തിയായി പെയ്യാന് തുടങ്ങി.

ഞാന് നനഞ്ഞ് നടക്കാന് തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കുും നനയാതെ തന്റെ കുടകത്തു കേറിക്കൊള്ളാന് ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞു. ചേച്ചിയുടെ കുട ആണെങ്കില് ഒരു പേര്ഷ്യന് കുട. ഒരാള്തന്നേ നിന്നാല് ആകെ നനയും. എങ്കിലും നല്ല മഴ ആയതിനാലും കൂരിരുട്ടായതിനാലും ആരുും കാണുകയില്ലാ എന്നതുകൊണ്ട് പതുക്കെ ചേച്ചിയുടെ കുടíകത്തു ഞാന് കേറി. എനിക്ക് നീളക്കുൂടുതലായതിനാല് കുട ഞാന് പിടിച്ചോളാന് ചേച്ചി പറഞ്ഞു. ചേച്ചി ടോര്ച്ചടിച്ചു നടന്നു .

മഴ കൂടുതല് ശക്തിയായി പെയ്യാന് തുടങ്ങി. കുടയുടെ ശീലíകത്തൂടെ എറിച്ചില് പോലെ വെള്ളം ഞങ്ങളുടെ ദേഹത്തു വീഴാന് തുടങ്ങി. ചേച്ചി പതുക്കെ എന്റെ ശരീരത്തോട് അടുക്കന് തുടങ്ങി. ചേച്ചി ടോര്ച്ചടി പതുക്കെ പതുക്കെ കുറച്ചു. ആ കൂരിരുട്ടത്ത് ഞങ്ങള് നടക്കക്കുവാന് തുടങ്ങി. ചേച്ചി എന്റെ ശരീരത്തോട് പതുക്കെ ഉരസ്സിഉരസ്സി നടന്നു . പതുക്കെ നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് ചേച്ചി ഇടത്തേ മാറിടം എന്റെ വലത്തേ പള്ളയ്ക്കിട്ട് പതുക്കെ ഒന്നു ണ്ട് ഉരസ്സി.

ഞാനൊന്നു ം എതിരു പറയുന്നില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോള് ചേച്ചി എന്നോട് കൂടുതലായി ചേര്ത്ത് ഉരയ്ക്കാന് തുടങ്ങി. എനികു കാര്യം മനസ്സിലായി. എന്നിലേ വികാരവും ഉണരുവാന് തുടങ്ങി. ഞാന് വലതു കൈയ്യില് നിന്നു ം കുട മാറ്റി ഇടതു കൈയ്യില് പിടിച്ചു. അധികം നനയാതിരികു വാന് കുറേക്കുൂടെ ചേര്ന്നു നില്ക്കുവാന് ഞാന് ചേച്ചിയേട് പറഞ്ഞു. ചേച്ചിക്ക് ലൈന് ക്ലിയറായിക്കിട്ടിയെന്നു മനസ്സിലായി. എന്റെ പള്ളകു ചേര്ത്ത് അമര്ത്തി പതുക്കെ ഇടതു കൈകൊണ്ട് എന്റെ അരയില് ചേച്ചി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു.

ഞാന് ധൈയ്യ്യം പിടിച്ച് എന്റെ വലതുകൈയെടുത്ത് പതുക്കെ ചേച്ചിയുടെ കഴുത്തുചുറ്റി വലത്തേ തോപ്പലക്ക് പിടിച്ച് ചേച്ചിയേ എന്നോട് അടുപ്പിച്ചു. എന്റെ ജീവിതത്തിലേ ആദ്യാനുഭവം. എന്നിലേ പുരുഷത്വം ഫണമുയര്ത്തുവാന്
തുടങ്ങിയിരുന്നു . എന്റെ സാമാനം കൈലിക്കടിയില് ഊര്‍ജിതമായി പൊങ്ങുവാന്
തുടങ്ങി.(ആക്കാലത്ത് ഇന്നത്തേപ്പോലെ അധികമാരും ജട്ടി ധരികു മായിരുന്നില്ല.) എന്നേ ആകെ വിശര്ക്കുവാന് തുടങ്ങി.

മഴ നനഞ്ഞിരുന്നതുകെണ്ട് വിയര്പ്പ് അറിഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങളുടെ നടപ്പിനുണ്ട് ഒട്ടും സ്പീഡില്ലാതായി. സകല പരിസരവും മറന്നു ണ്ട് ഞങ്ങള് പതുക്കെ നടന്നു . ഞങ്ങളുടെ ശ്വാസത്തിന്റെ വേഗത കൂടി. നെഞ്ചിടികു ന്ന ശബ്ദം കേള്ക്കാമായിരുന്നു . എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യണമെന്നു തോന്നാന് തുടങ്ങി. സാഹചയ്യ്യം നോക്കിയിരുന്നു .

ഒരു ഡിസ്ക്ലെയ്മര്‍..അളിയന്മാരേ..അളിയിച്ചികളേ..ഇത് വേശ്യയുടെ ചാരിത്ര പ്രസംഗം എന്നു തോന്നിയേക്കാം..എന്നാലും കൊച്ചനിയന്മാരും അനിയത്തികളുമുണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ക്കായി..ഒരു വാക്ക്..മക്കളേ..ഇതൊക്കെ ഭാവനയും സങ്കല്പ്പവും ചേര്‍ന്ന വെറും ലൈംഗിക സാഹിത്യം മാത്രം…ഇത് സത്യമാണെന്നു കരുതി…ഏടാകൂടങ്ങളില്‍ ചെന്നു ചാടരുത്…വായിക്കുക..അല്ലതെ ജീവിതത്തെ എടുത്ത് കോന്തന്മാരുടേയും കോന്തികളുടേയും കൂടെ കബഡി കളിക്കരുതേ..നിങ്ങളെക്കാത്ത് നല്ലൊരു ജീവിതം കാത്തിരിപ്പുണ്ട്..സദാചാരം തന്നെ ഏറ്റവും വലുത്..സംശയമില്ല..സോ… പൊന്നു മക്കളേ..ഉമ്മ…എല്ലാ അളിയന്‍സ് അളിയീസ്..പൊന്നുമ്മ…അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ…