ഹോട്ടലിലെ കളി ഭാഗം – 8

എന്റെ ഞരമ്പില് ഒരിക്കിളി പാകി. ഒപ്പം എന്റെ കുലച്ചകുണ്ണ അവളുടെ അരക്കെട്ടില് ഷഡ്ഡിസഹിതം ഞെരിഞ്ഞു. അവളതറിഞ്ഞെന്നു തോന്നുന്നു, അവളുടെ കയ് തുറന്നു പോയി.ഞാനതു പിടിച്ചു വാങ്ങി. അയ്യേ, അവളുടെ മുഷിഞ്ഞ പാന്റീസ്.