കസിൻ കാരണം അനിയത്തിയെ കളിക്കാൻ കിട്ടി – ഭാഗം ഒന്ന്

കസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അനിയത്തിയെ കളിക്കാൻ കിട്ടുന്നു. ശേഷം കുടംബത്തിലുള്ളവരുടെ തുണിയില്ലാതെ ഫോട്ടോസ് കാണാൻ കിട്ടുന്നു, എന്റെ ‘അമ്മ’ അടക്കം ഉള്ളവരുടെ.

ചാറ്റ് ഫ്രെണ്ട്

ആണ് രാത്രി ഉറങ്ങാനേ കഴിഞ്ഞില്ല! എനിക്ക് ഭയങ്ങര സന്തോഷമായി. പക്ഷെ അവളുടെ റൂമിൽ കയറിയപ്പോൾ എന്തോ ഒരു പരുങ്ങൽ! ഇത് എന്താകും? എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ അവളോട്‌…!