കുണ്ണ

അമേരിക്കൻ ചരക്കു ഭാഗം – 14

നോക്കിയാൽ ബൾബിന്റെ ഹോൾഡർ ആണെന്ന് തൊന്നും. കൊള്ളാം. ഇനി മൈക്ക് എവിടെ വെക്കും. ഇതിൽ നനവും തട്ടാൻ പാടില്ലല്ലൊ. അപ്പോ അത് വാഷ്ബെയ്സിൻ മുകളിലത്തെ റാക്കിനുള്ളിൽ വെക്കാം. മൈക്ക് റാക്കിനുള്ളിലെ പാളിയുടെ അടിയിൽ ആയി ഒട്ടിച്ച വെച്ച ഞാൻ മുറിയിലേക്ക് പോയി. ലാപ്പ്ടോപ്പ് ഓൺ ചെയ്തു നോക്കി. എല്ലാം ശരിയായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ടബ്ബ് എല്ലാം ശരിയായി കാണാം. സൂം ചെയ്യാൻ കൂടി പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ. ഇതിൽ പിന്നേയും കുറേ പരിപാടികൾ ഉണ്ട്. എല്ലാം പിന്നെ വിശദമായി നോക്കണം […]

Scroll To Top