കുണ്ണ

ഞാനും എന്റെ കളികളും

ഞാൻ ദേവിക. 23 വയസ്സ്. കാണാൻ വലിയ സുന്ദരിയാണെന്നാണ് എല്ലാരും പായുന്നത്. ഇനി എന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച്. സാമാന്യം വണ്ണമുള്ള ശരീരമാണ് എന്റെത്. ബ്രാ സൈസ് 36. നല്ല വെളുത്ത ശരീരമാണെന്റേത്.

Scroll To Top