വിലക്കപ്പെട്ട രാവുകൾ – ഭാഗം 2

അമ്മയുടെയും മകന്റെയും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട രാവിൻറെ ആരംഭം. അസാധാരണ വലിപ്പമുള്ള ലിംഗം മകനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആശങ്ക ധന്യയെ പലതും ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

വിലക്കപ്പെട്ട രാവുകൾ

വിലക്കപ്പെട്ട വികാരലോകത്തേക്കുള്ള ഒരു അമ്മയുടെയും മകന്റെയും പ്രയാണം. തിരിച്ചറിവുകളുടെ ആദ്യ അദ്ധ്യായം!