വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങൾ

കൂട്ടുകാരിയുടെയും അവളുടെ മരുമകന്റെയും കാളി ഒളിച്ചുകാണാൻ ഇട വന്നതിനു ശേഷം തന്നിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ

വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങൾ ഭാഗം – 4

ശാരദ ഞെട്ടിപ്പോയി. ‘ഏന്റെ ഭഗവതീ.മനുഷ്യനു ഇത്രേം വലിയ ലിംഗമൊണ്ടാകുവോ? ഇത്രയും വലിയ സാധനം കയറിയാൽ തന്റെ സാമാനം പൊളിയൂം. ഒന്നു് ആഞ്ഞ് തള്ളിയാൽ ഇത് തന്റെ വൻകുടലിലേയ്ക്ക് കയറിയത് തന്നെ‘ അവർ ആലോചിച്ചു. അത് വളരെ വലുതും ഉറച്ചതുമായിരു. അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ സാധനത്തിന്റെ ഇരട്ടിയോളമുണ്ടായിരുന്നു അത്. ശാരദ തന്റെ മകന്റെ ലിംഗം പിടിച്ചു തഴുകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ‘അയൊ. എന്തൊരു വണ്ണോം നീളോം.’ അമ്മ തന്റെ ലിംഗത്തിന്റെ വലിപ്പം കണ്ട് ഭയന്നതോർത്തപ്പോൾ മനോജിന് തന്റെ എട്ടര ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള […]

Scroll To Top