പുതിയ വീട് ഭാഗം – 3

” ഒരോ ആഗ്രഹങ്ങളേ ശരി, ഇന്നാ കണ്ടോ” ചിത്ര കൈ പൊക്കി അവളുടേ ടോപ് ഊരി മാറ്റി. പൂർണ നഗ്നയായി അങിനെ നിന്നു എന്നെ കാണിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെന്നു തോന്നി. നല്ല തുറിച്ച മുലകളും ചന്തിയും ഉണ്ടെന്നുള്ള വിചാരം ഒരു അത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ” ഇനി ആ ബെഡ്ഡിൽ പോയി കിടക്കു” അവൾ അങിനെ സെക്സസി ആയി കിടക്കുന്ന ചിത്രം എനിക്കു മനസ്സിൽ എന്നും സൂക്ഷിക്കണം. ചിത്ര ബെഡ് റൂമിലേക്കു നടന്നു. അവളുടെ ചന്തിയുടെ ചലനം എന്നെ ഭ്രാന്തു … Read more