പ്രതികാരം ഭാഗം – 5

ഭർത്താവിന്റെ കുണ്ണ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് കാണുന്ന ഭാര്യ അതിനു കാര്യക്കാരൻ ആയവന്റെ കുണ്ണയിൽ അതിന്റെ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു

പ്രതികാരം ഭാഗം – 3

മോൾ എന്തൊക്കെയോ കത്തി തിരുകി നോക്കിയതിന്റെ സകല ലക്ഷണവുമുണ്ട്. അവനാപൂർചാലിൽ മുഖമമർത്തി, കനകയുടേതു പോലെ തന്നെയുള്ള സൗമ്യം. അതു മുകർന്നു കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നുറി വരുന്ന തേൻ തുള്ളികൾ അവൻ നിക്കിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി പീയ സുഖം കൊണ്ട് ചന്തി മേലോട്ട് പൊക്കുന്നു. അവനവളുടെ ചന്തികൾ കയ്യിൽ താങ്ങി ആ പാനപാത്രം പൊക്കി പിടിച്ച് തന്റെ മുഖത്തോട്ട് ചേർത്ത് മൊത്തിക്കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആങ്ങ്. ഹീ. പ്രിയയുടെ സുഖം കൊണ്ടുള്ള മൂവിളികൾ, ആ മുറിയൽ മുഴങ്ങിയിട്ടും ആരും അതു ശ്രദ്ധിക്കാൻ … Read more