പച്ച കരിമ്പ് ഭാഗം – 9

ഞാൻ അമ്മച്ചിയുടെ കൂതിയില് നക്കികൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടന്ന് പുറത്ത് നിന്നും ബെല്ലടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു… വാതിൽ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട

പച്ച കരിമ്പ് ഭാഗം – 3

ശരിക്കും ഇനിയങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെയും അമ്മച്ചിയുടെയും തേരോട്ടമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വിലങ്ങുതടിയായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നു.