ഒറ്റ വെടിക്കു രണ്ടു പക്ഷി

ഒരു സ്വയമ്പൻ കളയണം വഴി എനിക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ടു ചരക്കുകളെ ആയിരുന്നു

Scroll To Top