ഒരു കുടുംബ സുഖം ഭാഗം – 4

ഒരു ഫ്രോക്കിട്ട് മമ്മ എന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു. ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ? മമ്മ എന്റെ മുടിയിൽ വിരലുകളിട്ട് മെല്ലെ തലയിൽ മാന്തി! നല്ല മണം! ഉം.. ഗുഡ്. ഞാൻ തുണി നോക്കുന്ന വ്യാജേന മമേടെ തോളിൽ പിടിച്ചു തഴുകി. മെല്ലെ കൈ തോളിൽ നിന്നും കൈയിലൂടെ കക്ഷത്തിന്റെ പിന്നിലെ കൊറച്ച് തുറിച്ച മുലകളുടെ വശങ്ങളിൽ പിടിച്ച് മമ്മയെ മെല്ലെ ഞെരുക്കി. മമ്മ പെട്ടെന്ന് കൈകൾ പൊക്കിത്തന്നു! ഞാൻ മമേടെ പിന്നിൽ നിന്നിട്ട് ആ കക്ഷം മുതൽ … Read more