ഓർമയിലെ രസങ്ങൾ ഭാഗം – 7

ഇപ്പോഴും അവസരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ എന്റെ മോളെ കളിക്കുന്നിണ്ട്. ഞാൻ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും അവസരം വന്നാൽ അവൾ തന്നെ മുൻ കൈയെടുത്ത് ഞങ്ങൾ കളിക്കും. അവളെ മാത്രമല്ല. പുതുപൂറുകൾ കണ്ടാൽ ഞാൻ ഒന്നും വെറുതെ വിടാറില്ല