ഞാനും ആ ഗ്രാമീണഭംഗിയും ഭാഗം – 2

ഞാൻ ഈ കഥ രണ്ടുഭാഗമായയാണ് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് . പക്ഷെ എഴുതിവന്നപ്പോ ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി . അതുകൊണ്ടു ഭാഗത്തിന്റെ എണ്ണം കൂടാം പക്ഷെ ആരെയും ബോർ അടിപ്പിക്കില്ല . എന്റെ കഥ വിലയിരുത്തി അഭിപ്രായം ആഴച്ചവർക്കു നന്ദി . ഇനിയും വായിക്കണം അഭിപ്രായം ആഴക്കണം . എന്റെ ഇമെയിൽ [email protected]

ഞാനും ആ ഗ്രാമീണഭംഗിയും ഭാഗം – 1

ഈ കഥ അല്പം നീണ്ട കഥയാണ്.
എന്നാൽ വെറും കഥയല്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു അനുഭവം ആണ് . എല്ലാവരും വായിക്കുക അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക . തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം . എന്റെ മെയിൽ ഐഡി : [email protected]