ജിഗലോ സെക്സ് അനുഭവങ്ങൾ – 6

അമ്മയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം കൂട്ടുകാരികൾക്കു മകൻ്റെ കൂടെ ഒരു സർപ്രൈസ് കൂട്ടകളി ഒരുക്കുന്നതാണ് കഥയുടെ ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ.

ജിഗലോ സെക്സ് അനുഭവങ്ങൾ – 5

രാത്രിയിൽ അമ്മ മകനു മുല കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. തുടർന്ന് സുഖമായ മകനു അമ്മ പൂർണ സമ്മതത്തോടെ തൻ്റെ കൂടെ കിടത്തുന്നു.

ജിഗലോ സെക്സ് അനുഭവങ്ങൾ – 4

കൈ ഒടിഞ്ഞ മകന് അമ്മ വാണം അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു! രാത്രിയിൽ അമ്മയും മകനും പരസ്പരം സ്വയംഭോഗം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നു.

ജിഗലോ സെക്സ് അനുഭവങ്ങൾ – 3

അമ്മയെ കളിച്ചതു മകൻ ആണെന്ന് അമ്മ അറിയുന്നതിനെ തുടർന്നു ഉണ്ടാകുന്ന വഴക്കും. പിന്നീട് അമ്മയും മകനും അവർ ചെയ്ത കളികൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അടുക്കുന്നതും ആണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ.

ജിഗലോ സെക്സ് അനുഭവങ്ങൾ – 2

പാർട്ടി കഴിഞ്ഞു അമ്മയെയും കൂട്ടുകാരികളായ ആന്റിമാരെയും ഒരുമിച്ചു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വച്ചു കളിക്കുന്നു. അപ്പോഴും അവർ അറിയുന്നില്ല ആരാണ് അവരെ കളിക്കുന്നത് എന്ന്!

ജിഗലോ സെക്സ് അനുഭവങ്ങൾ – 1

ജിഗലോ (gigolo) ആയ മകൻ bachelorette പാർട്ടിയിൽ വച്ച് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അമ്മയെ കാണുന്നു. മകൻ ആണ് എന്നറിയാതെ അമ്മയിൽ നിന്നും മകന് ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവം.