ലൈഫ് ഓഫ് ഹൈമചേച്ചി Part – 2

മനഃശാസ്ത്രജ്ഞ ശ്രീദേവിയോട് ഹൈമചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് ജയ്ശങ്കറിന്‌ തോന്നിയ പ്രേമം പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങളിലേക്ക്‌ വഴി തുറക്കുന്നു….