മുക്തി ഭാഗം – 32

Kambi katha യുടെ ഈ ഭാഗത്തിൽ സീൽ പൊട്ടിയത് മറച്ചു വെച്ച് കൊണ്ട് രണ്ടു തരുണീമണികളും തങ്ങളുടെ ഭാവി കണവന്മാരെ സുഖിപ്പിക്കുന്നു.