ഗൗരിയും ശ്യാമും – റെഡ് വൈൻ (ഭാഗം 6)

മലയാള കമ്പികഥകളിൽ ഇതുവരെ കാണാത്തതാണ് റെഡ് വൈൻ. റെഡ് വൈൻ എന്നാൽ ആർത്തവ രക്തം. ഫെറ്റീഷ്യസ് ആയ കഥ. ഹാർഡ് കോർ ആയതിനാൽ എന്താണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കി വായിക്കുക.

ഗൗരിയും ശ്യാമും – വീണ്ടും ഗോൾഡൻ ഷവർ! (ഭാഗം 5)

സ്ത്രീകളുടെ മൂത്രം കുടിക്കുന്ന കഥകൾ കുറവാണ്. യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ കുടിക്കുന്നവർ അതിലും കുറവ്. ഇതാ ഇവിടെ ഗൗരിയുടെ മൂത്രം നേരിട്ട് യോനിയിൽ നിന്നും ശ്യാം കുടിക്കുന്നു.

ഗൗരിയും ശ്യാമും – ഒരു ഐസ്‌ക്രീ കഥ (ഭാഗം 4)

പിന്നാലെ കൂടിയ അയൽക്കാരി ചേച്ചിയെ ശ്യാം വളക്കുന്നതും കളിക്കുന്നതും. ഒപ്പം ഗൗരിയെ ഐസ്‌ക്രീം ഒഴിച്ച് നക്കി സുഖിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. ആ രണ്ടു സംഭവങ്ങളുമാണ് ഈ കഥയിൽ.

ഗൗരിയും ശ്യാമും – ഗോൾഡൻ ഷവർ (ഭാഗം 3)

ഗൗരിയുടെ മദനപൊയ്കയിൽ നിന്നും സോമരസം ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന ശ്യാം, ഫെറ്റീഷ്യസ് ആയ കഥ. ഗോൾഡൻ ഷവർ. പിന്നാലെ വരുന്ന കഥകളിൽ റെഡ് വൈനും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ഗൗരിയും ശ്യാമും – അവളുടെ കഥയിലൂടെ (ഭാഗം 2)

ശ്യാം താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഗൗരി വരുന്നതും, അവർ തമ്മിൽ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതും, വന്ദനസുരതത്തിലൂടെ ഗൗരി ഒരു ഭ്രാന്തിയായി മാറുന്നതും ഈ കമ്പികഥയിൽ വിവരിക്കുന്നു.

ഗൗരിയും ശ്യാമും – തുടക്കം ഒരു പിണക്കത്തിലൂടെ (ഭാഗം 1)

ആദ്യമായി പരിചയപ്പെട്ട ഗൗരിയുമായി ശ്യാം മൂന്നാം ദിവസം ബന്ധപ്പെടുന്നു. തന്റേടിയായ ഗൗരിയെ വദനസുരതത്താൽ സുഖിപ്പിക്കുന്ന കഥയിലൂടെ ശ്യാം കടന്നു പോകുന്നു.