എന്റെ വളർച്ച

എന്നെ മിടുക്കാൻ ആക്കി എടുക്കാൻ ചെന്നൈയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പോയ അമ്മാവന്റെ തീരുമാനം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഗുണങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും