എന്റെ ഭാര്യയും അവളുടെ അനിയത്തിയും ഭാഗം – 3

അവളുടെ കഴപ്പ് മാറ്റാൻ ഉള്ള വഴികൾ ഞാൻ അടച്ചപ്പോൾ അവൾ എന്റെ കുണ്ണയ്ക്കു മുന്നിലേക്ക് വന്നു