അമ്മയുടെ ബന്ധം

ഞാൻ ലീന +1 ന് പഠിയ്ക്കുന്നു. എന്റെ അമ്മച്ചിയെ എനിയ്ക്ക് 10 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ വിധവയാക്കി അപ്പച്ചൻ വിടവാങ്ങി. അത്യാവശ്യം വരുമാനമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തുനിട്ടു ആണ് അപ്പച്ചൻ പോയ് എന്നതിനാൽ പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമൊന്നുമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞു കൂടാൻ പറ്റുന്നു. പക്ഷെ വയറ്റ് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം മനുഷ്യന, വയറിന്റ് താഴെയുള്ള ചില അവയവങ്ങൾക്കും വിശപ്പും ദാഹവുമെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന കാര്യം യവ്വനത്തിലേയ്ക്ക് കാലുകുത്തിയിട്ടും അത്ര വിവരമില്ലായിരുന്ന എനിയ്ക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നതും പ്രായോഗികമായി കാട്ടി തന്നതും എന്റെ ഉത്തമ കൂട്ടുകാരി സുഹ്റയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ … Read more